Deelname & betalings-voorwaarden

1. Aanmelding
Aanmelding kan tot uiterlijk een week voor aanvang van de cursus uitsluitend schriftelijk geschieden door middel van een ondertekend inschrijfformulier.

2. Inschrijving
Inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst, bij volledige invulling en ondertekening van het inschrijfformulier. Door ondertekening van dit inschrijfformulier gaat de cursist(e) akkoord met de deelname- / betalings-voorwaarden, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nr. 06060368.Het cursusgeld dient telkens per les te worden voldaan en is vanaf de inschrijving in zijn geheel verschuldigd.

3. Financiële voorwaarden
Alle door Coen ten Heggeler tot inning van achterstallige lesgelden te maken kosten, geen uitgezonderd, alsmede ten behoeve van deze inning gemaakte administratiekosten, komen ten laste van de nalatige cursist(e). Deze administratie-kosten bedragen 10% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 5,00. Coen ten Heggeler is gerechtigd vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening te brengen.

4. Verzuim
In geval van ziekte of dergelijke, kan betrokkene de les(sen) laten bijwonen door een plaatsvervanger(ster) of ruilen met een deelnemer(ster) uit een andere groep. Hierover hoeft van te voren geen contact te worden opgenomen. Het is voldoende om bij aanvang van de les te melden voor welke cursist(e) men de plaatsvervang(st)er is. Ook het (laten) op halen van de bloemen en het materiaal op de dag van de les is een mogelijkheid. De cursist(e) zal in geen geval aanspraak kunnen maken op teruggaaf van het cursusgeld of een gedeelte hiervan.

5. Cursusperiode
Inschrijving vindt plaats voor de duur van de gehele cursus waarvoor men zich heeft aangemeld.

6. Lesmateriaal
Het lesmateriaal van de cursus waarvoor het lesgeld is betaald, mag men behouden, doch niet anders gebruiken dan voor persoonlijke studie.

7. Algemeen
Bij ziekte van Coen ten Heggeler worden de lessen verschoven of geannuleerd, deze ziektemelding wordt aan de zaal bekend gemaakt. Roken tijdens de lessen is verboden.Coen ten Heggeler is gerechtigd cursussen te onderbreken, te annuleren en ten alle tijden vrij (prijs)wijzigingen in het cursuspakket en/of de deelname- / betalings-voorwaarden aan te brengen. De zaal dient schoon te worden achtergelaten. Restmateriaal dient te worden meegenomen.Men dient voor aanvang van de lessen aanwezig te zijn. Er mag geen bloemwerk voor afwezige cursisten worden gemaakt tijdens de les.